ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุพรรณี แสงรักษา

ชื่อเรื่อง/Title: ความผิดปกติทางจิตเวชและปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ถูกกล่าวหาคดีฆ่าผู้อื่นที่ถูกส่งมาตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 3, 25-27 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, หน้า 391.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาความผิดปกติทางจิตและปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ถูกกล่าวหาคดีฆ่าผู้อื่น ที่ถูกส่งมาตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวช ที่สถาบันราชนครินทร์ 15 ราย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกรายมีประวัติป่วยเป็นโรคทางจิตเวช ผลการวินิจฉัยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง 7 ราย ส่วนใหญ่กระทำผิดจากอาการทางจิต ขณะประกอบคดีไม่รู้ผิดชอบ และถูกกระตุ้นทางอารมณ์ โดยเฉพาะการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังพบว่ามีอาการหลงผิดว่าถูกผู้ตายกลั่นแกล้งปองร้าย มีอารมณ์โกรธจากความคิดหลงผิด และถูกกระตุ้นทางอารมณ์ มีหูแว่วเสียงสั่นให้ฆ่า หรือเสียงบอกว่าจถูกผู้ตายฆ่า มีภาพหลอนผู้ตายเป็นสัตว์ร้ายและพระพรหมรวม 4 ราย มีภาพลวงตาใบหน้าผู้ตายเปลี่ยนเป็นใบหน้าผู้อื่น 1 ราย ส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ถูกลงโทษอย่างรุนแรงในวัยเด็ก ครอบครัวแตกแยก ขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัว และมีประวัติการเจ็บป่วยทางจิตเวชในครอบครัว

Keywords: จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 20040000146

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตประจำปี 2547

Download: -