ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อำนาจ รัตนวิลัยและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและทัศนคติของกำลังพลกองทัพบกไทยที่ปฏิบัติภารกิจในประเทศติมอร์ตะวันออก

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2546, หน้า 77-91.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเครียดและทัศนคติของกำลังพลกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศติมอร์ตะวันออก วิธีการ โดยสุ่มตัวอย่างจากกำลังพลกองทัพที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในประเทศติมอร์ตะวันออกเป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 300 ราย โดยให้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเครียดและทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในเดือนแรกและเดือนสุดท้ายที่ปฏิบัติภารกิจ ผลการศึกษา ในเดือนแรกที่ปฏิบัติภารกิจจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลับมา 287 ราย พบว่ากลุ่ม อารมณ์ปกติจำนวน 188 ราย กลุ่มอารมณ์เครียดกว่าปกติเล็กน้อยมีจำนวน 40 ราย และกลุ่มอารมณ์เครียดปานกลางถึงมากมีจำนวน 14 ราย ในเดือนสุดท้ายที่ปฏิบัติภารกิจจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลับมา 245 ราย พบว่าผลที่ได้คล้ายคลึงกับในเดือนแรก สรุป ในช่วงเวลาเดือนแรกและเดือนสุดท้ายที่กำลังพลปฏิบัติงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอารมณ์ปกติเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอารมณ์เครียดปานกลางและมากมีเป็นจำนวนน้อย ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติภารกิจพบว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัว สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปัญหาส่วนตัว

Keywords: ความเครียด, ทัศนคติ, กำลังพลกองทัพบก, ติมอร์ตะวันออก, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กองจิตเวชและประสาทวิทยา

Code: 20040000148

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 3.04MB