ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การฝังเข็มและพุทธิปัญญา : การศึกษา Audioevoked Potential P 300

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2546, หน้า 93-98.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการฝังเข็มในการเพิ่มความสนใจ (attention) และสมาธิ(concentration) วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครในคลินิกฝังเข็มและคลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา ที่ไม่รับประทานยานอนหลับ ยาแก้หวัด และยาทางจิตเวชอื่นๆ ทุกคนสามารถเข้ารับการฝังเข็ม 2-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครบจำนวน 10 ครั้ง จุดฝังเข็ม คือ Sishencong (Ex-HN1) เครื่องมือในการวิจัยคือเครื่องบันทึก Evoked Potential P 300 (EP300) ของบริษัท Bio-Logic โดยบันทึกก่อนการฝังเข็ม ฝังเข็มครบ 10 ครั้ง และหลัง 1 สัปดาห์ เวลาเฉลี่ยในการบันทึกประมาณ 18 นาที วิเคราะห์ latency time ของ P 300 เป็นมิลลิวินาทีตำแหน่ง Cz เฉพาะ rare response และวัด reaction time ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Tachist program ก่อนการฝังเข็ม หลังการฝังเข็มครั้งที่ 3, 6, 10 และ 1 สัปดาห์หลังฝังเข็ม โดยต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังฝังเข็ม และประเมินตนเองในด้านการนอนหลับ สมาธิ และอารมณ์ด้วยการประเมินค่าระหว่าง 0-5 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลา reaction time, latency time ของ EP 300 ด้วย Friedman test ผลการศึกษา อาสาสมัครจำนวน 14 คน อายุระหว่าง 24-59 ปี อายุเฉลี่ย 40.40+-7.83 ปี ผลการประเมินตนเองด้านการนอนหลับ อารมณ์ และสมาธิ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แต่อาสาสมัครทุกคนมีความรู้สึกง่วงนอนและหลับสนิทดีกว่าปกติ ผล reaction time ม่ค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการประเมิน EP 300 มีแนวโน้มของค่า latency time ดีขึ้น แต่ไม่มีนัยสำคัญ สรุป การฝังเข็มมีผลเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของสมองจากการบันทึกด้วย EP 300 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ในการวิจัยประสิทธิภาพการรักษาในผู้ป่วยจิตเวช เช่น ความจำเสื่อม ซึมเศร้า นอนไม่หลับต่อไป

Keywords: ฝังเข็ม, พุทธิปัญญา, คลินิกประสาทวิทยา, สมาธิ, การนอนหลับ, อารมณ์, neurology, attention, evoked , mood, sleep, potential, concentration, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา, ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 20040000150

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.19MB