ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สริตา ธีระวัฒน์สกุลและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้ยาบ้าในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2546, หน้า 99-106.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อหาความชุกของการใช้ยาบ้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบ้าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน วิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงมีนาคม-พฤษภาคม 2544 ในผู้ใช้แรงงาน 3,135 คน อายุระหว่าง 15-45 ปี จากโรงงาน 24 โรงงาน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยใช้แบบสอบถามแบบนิรนามและการตรวจปัสสาวะด้วยชุดทดสอบแบบภูมิคุ้มกันวิทยา ผลการวิจัย ความชุกของการใช้ยาบ้าในกลุ่มตัวอย่าง เป็นร้อยละ 1.6 โดยพบความชุกสูงในกลุ่มย่อยดังนี้ เพศชาย 3.5% กลุ่มอายุ 15-25 ปี 1.7% ไม่ได้เรียนหนังสือ 2.9% lสถานภาพ ม่าย/หย่า/แยก 3.2% และรายได้ 3,000 บาทหรือต่ำกว่า 2.7% การกระจายของความชุกในกลุ่มโรงงานขนาดเล็กสูงสุด 8.3% อุตสาหกรรมการเกษตร 3.6% และ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 3.4% เป็นอุตสาหกรรม 2 ลำดับแรกที่พบความชุกสูงสุด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบ้า พบว่า เพศชายใช้ยาบ้าสูงกว่าเพศหญิง (OR=8.1%, 95% CI=3.9-16.7) ผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรรม/อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ใช้ยาบ้าสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น (OR=3.2, 95% CI=1.8-5.7) ผู้ที่ทำงานในโรงงานขนาดเล็กมีการใช้ยาสูงกว่าโรงงานขนาดใหญ่ (OR=7.1, 95% CI= 3.5-14.1) ผู้ที่สูบบุหรี่ใช้ยาบ้ามากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ (OR=20.4, 95% CI= 9.4-44.3) และ ผู้ที่ดื่มสุราใช้ยาบ้ามากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มสุรา (OR=5.3, 95% CI=2.6-10.7) สรุป การศึกษานี้แสดงว่าควรมีวิธีการตรวจวัดที่ไวมากพอในการค้นหาผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เสพยบ้า การตรวจปัสสาวะให้อุบัติการณ์ที่ค่อนข้างต่ำ การศึกษาโดยใช้การตรวจปัสสาวะร่วมกับแบบสอบถามนิรนามแบบตอบเองอาจช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการประเมินอุบัติการณ์ของปัญหา

Keywords: ยาบ้า, ความชุก, ผู้ใช้แรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, ระบาดวิทยา, ยาเสพติด, สารเสพติด, การตรวจปัสสาวะ, สุรา, เหล้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 20040000153

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.19MB