ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุรเชษฐ ผ่องธัญญาและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้ยา Risperidone ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตจากการเสพแอมเฟตามีน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2546, หน้า 107-116.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของยา Risperidone ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตแบบเฉียบพลันที่เกิดจากการเสพแอมเฟตามีน วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ open study ในผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตที่เกิดจากการเสพแอมเฟตามีนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 20 ราย อายุระหว่าง 15-40 ปี ได้รับยา Risperidone 2-4 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ประเมินผลการรักษาโดยใช้ Positive and negative Syndrome Scale (PANSS) ผลการศึกษา พบว่า Risperidone ให้ประสิทธิผลในการรักษาอาการโรคจิตแบบเฉียบพลันที่เกิดจากการเสพแอมเฟตามีน โดยค่าเฉลี่ยคะแนน PANSS หลังการรักษา (36.26+-8.97) ลดลงจากก่อนการรักษา (128.32+-19.77) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .001 สรุป Risperidone เป็นยารักษาโรคจิตที่ให้ผลการรักษาดี ในผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตแบบเฉียบพลัน ที่เกิดจากการเสพแอมเฟตามีน

Keywords: risperidone, risperidal, โรคจิต, แอมเฟตามีน, ประสิทธิผล, ยารักษาโรคจิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรงพยาบาลสวนปรุง, ยา, drug, antipsychotic drugs, major transquilizer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง

Code: 20040000154

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.55MB