ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: Piyada Kunawararak

ชื่อเรื่อง/Title: ภัย! ความไม่รู้ในการใช้สารหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้องระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายขายบริการ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร, 19-21 พฤษภาคม 2547, หน้า 39-40.

รายละเอียด / Details:

Our informal qualitative study found that most men who have sex with other men MSM in Chiang Mah have inadequate knowledge regarding sexual lubricant use. This study aims to confirm earlier findings with quantitative evidence. Methods: A behavioral assessment survey was included as an addendum to the MOPH national sentinel surveillance conducted during June 2003. 198 MSW from 14 sex establishments around Chiang Mai were interviewed by MOPH field about staff about sexual risk behaviors, including sexual lubricant use. Participation was voluntary and confidential. Intercooled STATA 7.0 was used for statistical analysis. Results: The Thai word for sexual lubricant literally means "slippery chemical" 20% of MSW did not know what sexual lubricant was, 79.4% had ever used lubricant with condoms while having sexual intercourse, while only 29% had ever bought sexual lubricant themselves. Of those that had used sexual lubricant during intercourse, 70% used lubricant consistently with latex condums while engaging in insertive anal intercourse whereas only 4% during vaginal intercourse. When K-Y is not available 66.8% had used "Other" lubricants including water-based lubricants such as saliva 63.3% and water 6% as well as oil-based lubricants like lotion 55.4% soap 26.7% vaseline 20.8% shampoo 10.9% and oil 10.9% Conclusion: Almost all MSW study participants had used oil-based lubricant numerous times with latex condoms while engaging in anal intercourse; oil-based profucts like Vaseline can dissolve latex. This oil-based lubricant use undermines condom promotion programs. Many MSW depend on free lubricant from MOPH that is only given out twice a year. Ideas of self-sustainability and importance of water-based lubricant use are needed. Sexual lubricant module needs to be included in all sex education and outreach work targeting Thai MSW.

Keywords: latex and oil, male sex worker, behavior, psychology, sexual behavior

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: Office of Disease Prevention and Control 10, Chiang Mai of Disease Control. Ministry of Public Health, Thailand

Code: 20040000231

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ

Download: -