ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พูนจิตร์ เวชวงศ์วาน

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนคร นครปฐม

แหล่งที่มา/Source: การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร, 19-21 พฤษภาคม 2547, หน้า 41-42.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น โดยขาดการป้องกัน หากไม่เร่งให้มีมาตรการป้องกันที่ได้ผลยั่งยืน อาจเกิดการระบาดรุนแรงระลอกใหม่ได้ เทศบาลนครนครปฐม ยังไม่มีข้อมูลพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การศึกษาครั้งนี้จะได้เป็นข้อบ่งชี้ให้ผู้ปกครองวางแผนป้องกัน ส่งเสริมความรู้ สร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เด็ก วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครนครปฐม วิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ในประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครนครปฐมคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamanae สุ่มตัวอย่างแบบ Multistage sampling เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมุลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW หาค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยต่างๆ ด้วยการทดสอบค่า t, Chisquare การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ด้วย sheffe's Method ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ ปัจจัยส่วนบุคคล, การศึกษาและอาชีพของบิดามารดา และสัมพันธภาพของนักเรียนกับบิดามารดา, การศึกษา, การใช้จ่าย, การขอคำปรึกษาปัญหา, พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์, ประสบการณ์การได้รับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียน ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจำนวน 371 ราย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา ได้รับค่าใช้จ่ายจากบิดามารดาเพียงพอ มีความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในทางบวก ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ส่วนมากใช้เวลาว่างอยู่กับเพื่อน ได้รับอิสระพอสมควรในการคบเพื่อนต่างเพศ เคยมีเพศสัมพันธ์ 17.5% อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 12-15 ปี มี 53.8% นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุต่ำสุด 10 ปี นักเรียนหญิงอายุ 12 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่บ้านตนเองหรือบ้านแฟน 44.6% ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพียง 50.8% ไม่เคยศึกษาวิธีใช้ถุงยางอนามัย 44.6% ถ้าไม่มีถุงยางอนามัยจะงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เพียง 21.6% จำนวนคนที่นักเรียนมีเพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คนมี 67.7% เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่ใช้ศึกษากับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษา สัมพันธภาพ การขอคำปรึกษา พฤติกรรมเสี่ยง ประสบการณ์การได้รับความรู้ ความรู้ ทัศนคติ มีผลทำให้พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (‹0.05) สรุปผลการศึกษา พฤติกรรมทางเพศของกลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยความประมาท ขาดการเตรียมป้องกันที่ดี มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 คน

Keywords: พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์, พฤติกรรม, วัยรุ่น, โรคเอดส์, เอดส์, นักเรียนมัธยม, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม

Code: 20040000232

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ

Download: -