ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บุญชัย นวมงคลวัฒนาและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ระบาดวิทยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช 12 แห่ง

แหล่งที่มา/Source: การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร, 19-21 พฤษภาคม 2547, หน้า 81-82.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล โรงพยาบาลจิตเวชเป็นหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลบำบัดรักษา ตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตรุนแรงจะถูกรับไว้รักษาในโรงพยาบาล จากสถิติจะพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคจิตและปัญหาการฆ่าตัวตายมีจำนวนสูงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงได้ขยายบริการเพื่อให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันโรงพยาบาลจิตเวชได้ถูกจัดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลจิตเวช ควรมีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานหรือมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ก่อให้เกิดประสิทิผล (Effectiveness) สูงสุด โดยผู้ป่วยทุกคนได้รับบริการด้วยความเสมอภาค (Equity) ซึ่งควรยึดหลักการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแต่ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด(Economics) วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 12 แห่ง วิธีการศึกษา เป็นการศึกษา Hospital-based แบบ Cross-sectional study กลุ่มตัวอย่างได้มาแบบ purposive sampling โดยเป็นผู้ป่วยที่รับใหม่และผู้ป่วยเก่าคงพยาบาลทุกรายที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 12 แห่ง สังกัดกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2546-30 มถุนายน 2546 จำนวนทั้งหมด 12,356 ราย เก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลและวิเคราะห์ตัวแปรที่สำคัญในแต่ละโรงพยาบาล นำเสนอข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอัตราการอุบัติการณ์ที่สำคัญ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.8 อายุเฉลี่ย 38.24 ปี S.D.=14.78 ช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ 30-39 ปี ร้อยละ 27.7 ส่วนช่วงอายุที่พบน้อยที่สุด คือ ต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 3.9 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 59.4 ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวพบว่าผู้ป่วยพอมีพอกิน ไม่มีหนี้สินมากที่สุด ร้อยละ 34.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 47.3 อาชีพพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ ว่างงานร้อยละ 51.2 ในภาพรวมของโรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 12 แห่ง พบว่ากลุ่มโรคที่พบมากที่สุด คือ Schizophrenia, schizotypal and delusional disorder ร้อยละ 68.66 ผู้ป่วยจิตเวชเคยมีประวัติการใช้สารเสพติด ร้อยละ 49.5 สาเหตุของการไม่ได้จำหน่ายผู้ป่วยเมื่อสิ้นสุดการศึกษามากที่สุด คือ อาการยังไม่ดีขึ้น ร้อยละ 37.0 พบอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 0.15 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ 2.21 อัตราการหลบหนีและพยายามหลบหนี ร้อยละ 0.66 อัตราการได้รับบาดเจ็บ ร้อยละ 1.33 อัตราการพยายามฆ่าตัวตายและ การฆ่าตัวตาย ร้อยละ 0.09 อัตราการส่งต่อไปรับการรักษาฝ่ายกาย ร้อยละ 0.94 ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 17,315.31 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 352,740.3 (คิดเฉพาะผู้ป่วยที่จำหน่ายในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา) ค่ามัธยฐาน= 6,194.00 บาทและฐานนิยม = 3,620.00บาท และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสิทธิบัตรในการรักษา ร้อยละ 62.3 สรุป ผลการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทราบลักษณะทางระบาดวิทยาที่สำคัญของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 12 แห่ง ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลไปวางแผนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มี คุณภาพ มาตรฐาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ป่วยทุกคนได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค

Keywords: ระบาดวิทยา, ผู้ป่วยใน, โรงพยาบาลจิตเวช, ปัญหาทางจิตเวช, โรคจิต, จิตเวช, กรมสุขภาพจิต, ความชุก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Code: 20040000233

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ

Download: -