ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จิรพรรณ บุญสูง

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลชุดทดสอบยา Imipramine

แหล่งที่มา/Source: บทคัดย่อผลงานวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2547, ในการประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12, เมืองไทยสุขภาพดี วิถีพัฒนาที่มั่นยืน, ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 24-27 สิงหาคม 2547, หน้า 249.

รายละเอียด / Details:

Imipramine เป็นยาที่แพทย์ใช้รักษาอาการซึมเศร้าของผู้ป่วย ซึ่งหากผู้ป่วยใช้เกินขนาดที่แพทย์สั่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ได้จัดทำชุดทดสอบยา Imipramine ซึ่งใช้สำหรับตรวจสอบยา Imipramine ในตัวอย่างชีววัตถุ เพื่อสนับสนุนให้กับห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลใช้ในการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยสาเหตุของการเกิดพิษได้อย่างถูกต้องและรักษาผู้ป่วยได้ทันเวลา โดยใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 1 นาทีต่อตัวอย่าง จากการประเมินผลพบว่า ชุดทดสอบยา imipramine สามารถตรวจพบยา Imipramine ปริมาณต่ำสุดในตัวอย่างปัสสาวะ และตัวอย่างน้ำล้างกระเพาะ ได้ประมาณ 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ การทดสอบความจำเพาะของวิธี (specificity) พบว่ายารักษาโรคจำนวน 47 ชนิดไม่รบกวนผลการทดสอบ และมีอายุในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องนานกว่า 6 เดือน จากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ โดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักศึกษา จำนวน 60 ราย พบว่ามีความไว (sensitivity) ความจำเพาะของวิธี (specificity) และความถูกต้องของวิธี (accuracy) ร้อยละ 96.7, 99.2 และ 97.9 ตามลำดับชุดทดสอบยา Imipramine มีขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนเดียว การอ่านผลง่ายและชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ในการทดสอบเบื้องต้นโดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบ

Keywords: Imipramine, ซึมเศร้า, อาการซึมเศร้า, เศร้า, การทดสอบ, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ยาต้านเศร้า, ยารักษาซึมเศร้า, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Code: 20040000236

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 .

Download: -