ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มณี ภิญโญพรพาณิชย์, เบญจลักษณ์ มณีทอง, ณภัทร เพชรวีรชูวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยหออายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2546, หน้า 147-155.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า การวินิจฉัยแยกโรค และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยหาอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิธีการศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์ The Mini-International neuropsychiatric Intervies และการสังเกตผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม จำนวน 200 คน ชาย:หญิง = 1:1 วินิจฉัยโรคทางจิตเวชตามคู่มือการวินิจฉัยโรคโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (DSM IV) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน chi-square test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 36 เป็นชาย:หญิง = 1:1.3 เป็นโรค major depressive disorder, dysthymia และ adjustment disorder with depressed mood ร้อยละ 79.2, 11.1 และ 9.7 ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือการรัปบระทานยารักษาโรคประจำตัวเป็นประจำ ปัจจัยอื่นที่พบสูง ได้แก่ เพศหญิง ผู้มีรายได้ต่ำ ว่างงาน สถานภาพสมรส หย่าร้าง ผู้ป่วยอายุรศาสตร์ทั่วไป โรคระบบหายใจ และโรคไต ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชมาก่อน และผู้ป่วยที่มีประวัติโรคทางจิตเวชในครอบครัว สรุป พบความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยหออายุรกรรม เท่ากับร้อยละ 36 และเป็นโรค major depressive disorder มากที่สุด

Keywords: ภาวะซึมเศร้า, ผู้ป่วยหออายุรกรรม, ความชุก, โรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรคทางจิตเวช,จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Code: 20040000267

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format