ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บุญศิริ จันศิริมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: การเปลี่ยนการวินิจฉัยจากโรคทางจิตเวชเป็นความผิดปกติทางจิตที่มีสาเหตุจากโรคทางกาย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2546, หน้า 157-169.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนการวินิจฉัยจากโรคทางจิตเป็นความผิดปกติที่มีสาเหตุจากโรคทางกายขอ ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงระยะเวลา 3 ปี และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนการวินิจฉัยดังกล่าว วิธีการ ศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนประวัติผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัยเมื่อออกจากโรงพยาบาล เป็นความผิดปกติทางจิตเวชที่มีสาเหตุจากโรคทางกายตามหลักเกณฑ์ ICD10 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนทั้งหมด 29 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัยแรกรับเป็นโรคทางจิต จำนวน 8 คน ผลการศึกษา พบว่ามีการเปลี่ยนการวินิจฉัยข้างต้นจากผู้ป่วย 8 ใน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 เดิมวินิจฉัยโรค bipolar 1 disorder ร้อยละ 62.5 schizophrenia ร้อยละ 25.0 และ acute psychoses ร้อยละ 12.5 ปัจจัยเกี่ยวข้องกับเปลี่ยนการวินิจฉัยที่พบในช่วงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้แก่ การอยู่โรงพยาบาลนานเนื่องจากไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทำให้ต้องทบทวนการวินิจฉัยอีกครั้ง โดยผลการส่งเตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมมีส่วนอย่างมากต่อการเปลี่ยนการวินิจฉัยทั้งนี้ยังพบว่าผู้ป่วยทุกรายมีประวัติ อาการและอาการแสดงที่บ่งถึงเป็นจำนวนร้อยละ 50 สรุป การไม่ตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย functional psychiatric disorders เมื่อแรกรับผู้ป่วยใน เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คิดถึงการตรวจเพิ่มเติมจนนำไปสู่การเปลี่ยนการวินิจฉัยเป็น organic mental disorder

Keywords: การวินิจฉัยโรค, โรคทางจิตเวช, โรคทางกาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, จิตเภท, การวินิจฉัย, เวชระเบียน, โรงพยาบาลศิริราช, ICD10

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Code: 20040000268

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format