ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บุญชัย นวมงคลวัฒนา, ไพวรรณ บุญสุข ฯลฯ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ ครั้งที่1, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 23 ตุลาคม 2547, หน้า 17.

รายละเอียด / Details:

เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและอยู่ในความดูแลของสถานพินิจเมื่อกลับออกไปแล้วยังพบว่าหวนกลับเข้ามาอีกเนื่องจากการกระทำผิดซ้ำๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลเด็กและเยาวชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคือ บุคลากรจำนวน 103 คน เด็กและเยาวชนจำนวน 112 คน ระยะเวลาที่ทำการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546 การดำเนินงานวิจัย 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นวางแผนแก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรมในโครงการจำนวน 7 โครงการและขั้นติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต การประเมินตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและตีความ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney U ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาบุคลากรร่วมกับการทำความเข้าใจและรับฟังเด็กรวมถึงการร่วมกันจัดกิจกรรมบนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริงของเด็กทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดระบบการดูแลตนเองและส่งผลให้บรรยากาศในสถานพินิจมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เช่น จากการที่เด็กมองบุคลากรว่าเป็น "ผู้คุม" กลับกลายเป็น "ที่พึ่งพาปรึกษาได้" และจากมุมมองของบุคลากรที่เคยมองว่าเด็กและเยาวชนในสถานพินิจแห่งนี้เป็น "เด็กเหลือขอ" กลับกลายเป็น "มีอนาคต" ที่สำคัญคือบุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการรับรู้ในบรรยากาศองค์การและทัศนคติของบุคลากรทั้งภาพรวมและรายด้านเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการการพัฒนา พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลของการวิจัยครั้งนี้ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายโดยกระทรวงยุติธรรมได้นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำการจำแนกประเภทเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและจัดทำมาตรฐานงานของกรมพินิจ ในขณะที่กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินโครงการการพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาสทำให้เกิดการขยายผลและมีโครงการต้นแบบที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้หน่วยงานอื่นได้ด้วย

Keywords: เด็ก, เยาวชน, การดูแล, แรงจูงใจ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก, สุขภาพจิต, ระบบการดูแล, กรมสุขภาพจิต, ทัศนคติ, การพัฒนาสุขภาพจิต, เด็กด้อยโอกาส

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Code: 20040000277

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: -