ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จรินทร จั่นบำรุง

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้กิจกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ ครั้งที่1, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 23 ตุลาคม 2547, หน้า 18.

รายละเอียด / Details:

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง และ 2. เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง การศึกษาเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มทดลอง) และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มควบคุม) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง หนังสือ กิจกรรมการอ่าน และการสังเกตในระหว่างการทำกิจกรรมจำนวน 20 เล่ม เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเพื่อการพัฒนาหรือการบำบัดฟื้นฟู การวัดคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองได้กระทำทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาปรากฎดังนี้ 1. ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองไม่ต่างกัน หลังจากการทดลองกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมมาก 2.หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มมากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะด้านคนทั่วไปนั้น เยาวชนกลุ่มทดลองทุกคนมีคะแนนเพิ่มสุงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รองลงมาคือ ด้านทางบ้านพ่อ-แม่ มีค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากผลการทดลองผู้วิจัยมีข้อเสนอต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่า ควรเห็นความสำคัญของวิธีการบำบัดจิตใจและบุคลิกภาพของเยาวชนด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น จัดงบประมาณเพื่อการปรับปรุงห้องสมุด จัดซื้อ จัดหาหนังสือที่เหมาะสม พร้อมทั้งควรมีบุคลากรที่ดูแลงานด้านนี้อย่างจริงจัง ทางด้านของนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ ควรนำหนังสือและกิจกรรมการอ่านมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจของเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในแนวทางการบำบัดมากขึ้น

Keywords: การศึกษา, การบำบัดฟื้นฟู, เยาวชน, กิจกรรมการอ่าน, คุณค่าในตนเอง, เยาวชนชาย, การบำบัดจิตใจ, บุคลิกภาพ, ห้องสมุด, การบำบัด, กิจกรรมกลุ่ม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ

Code: 20040000278

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: -