ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรรณปพร ลีวิโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูการสนับสนุนทางสังคม กับการปรับตัวทางสังคมของผู้ติดยาเสพย์ติด

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ ครั้งที่1, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 23 ตุลาคม 2547, หน้า 19.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเรื่องการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวทางสังคมของผู้ติดยาเสพย์ติด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างของวิธีการอบรมเลี้ยงดูกับการปรับตัวทางสังคม และความแตกต่างของการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวทางสังคม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เคยติดยาเสพย์ติด (บ้านพิชิตใจ) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จำนวน 150 คน ด้วยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากที่สุด ได้รับการสนับสนุนทางสังคมระดับมาก และมีการปรับตัวทางสังคมอยู่ในระดับมาก ภาพรวมวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันไม่ทำให้การปรับตัวทางสังคมแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาแต่ละวิธีของการอบรมเลี้ยงดูกับการปรับตัวทางสังคมแต่ละด้านแล้วพบว่า วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งมีผลทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวล หวาดกลัวอยู่ในระดับสูงมากกว่าวิธีการอบรมเลี้ยงดูอื่นๆ ส่วนระดับการสนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกันทำให้การปรับตัวทางสังคมแตกต่างกัน กล่าวคือระดับการสนับสนุนทางสังคมมากทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปรับตัวทางสังคมมาก แต่ถ้าระดับการสนับสนุนทางสังคมน้อยทำให้การปรับตัวทางสังคมน้อยตามมาด้วย และยังพบว่า ระดับการสนุบสนุนทางสังคมมีความผกผันกับการปรับตัวด้านความวิตกกังวล หวาดกลัว กล่าวคือ ระดับการสนับสนุนทางสังคมมาก ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีการปรับตัวด้านความวิตกกังวลหวาดกลัวน้อย แต่ถ้าระดับการสนับสนุนทางสังคมน้อยทำให้ระดับการปรับตัวด้านความวิตกกังวลหวาดกลัวมาก ดังนั้น วิธีอบรมเลี้ยงดู และการสนับสนุนทางสังคม และการพัฒนาด้านพฤติกรรมควรได้รับการพิจารณา โดยสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว การศึกษา และองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ และพฤติกรรมที่เหมาะสมระดับบุคคล

Keywords: สารเสพติด, การปรับตัว, สังคม, การอบรม, ครอบครัว, การศึกษา, พฤติกรรม, ยาเสพติด, การอบรมเลี้ยงดู, การปรับตัวทางสังคม, บ้านพิชิตใจ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์, ความวิตกกังวล, สุขภาพจิต, การสนับสนุนทางสังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ

Code: 20040000279

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: -