ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มรรยาท รุจิวิทย์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและภาวะสุขภาพตามการรับรู้ของเด็กวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ มรรยาท รุจิวิทย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2547 , หน้า 11.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ ภาวะสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียนรวมทั้งศึกษาตัวทำนายภาวะสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตโดยใช้ตัวแปรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยเรียนและบิดามารดา ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 180 คน มาโดยการสุ่มตามขั้นตอนเริ่มต้นจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น สุ่มตามสัดส่วนและสุ่มแบบง่าย เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบวัดภาวะสุขภาพร่างกาย และแบบมาตรฐานวัดภาวะสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, ANOVA, Pearson Correlation และ Stepwise Multiple Regression Analysis พบว่า ภาวะสุขภาพร่างกายและภาวะสุขภาพจิตตามการรับรู้ของเด็กวัยเรียนอยู่ในระดับดี ภาวะสุขภาพร่างกายเมื่อจำแนกตามตัวแปรพื้นฐานที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน แต่ภาวะสุขภาพจิตเมื่อจำแนกตามลักษณะอาชีพของบิดาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กวัยเรียนกลุ่มที่บิดาประกอบอาชีพภาคธุรกิจเอกชนมีค่าเฉลี่ยความเครียดสูงสุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยความเครียดของเด็กกลุ่มอื่น ภาวะสุขภาพร่างกายมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับภาวะ สุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าไม่มีตัวแปรพื้นฐานใดทำนายภาวะสุขภาพร่างกายของเด็กอย่างไรก็ตาม ลักษณะอาชีพของบิดาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำนายภาวะสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนได้ ผลการวิจัยนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ว่า ควรมีการวิจัยวงกว้างขึ้นเกี่ยวกับลักษณะอาชีพบิดากับภาวะสุขภาพจิตของเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มบิดาที่ประกอบอาชีพภาคธุรกิจเอกชนมีรูปแบบการเลี้ยงดูอย่างไร ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน แม้ว่าตัวแปรนี้สามารถทำนายสภาวะสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนเพียงร้อยละ 6.3 ก็ตาม

Keywords: ภาวะสุขภาพร่างกาย, ภาวะสุขภาพจิต, การรับรู้ของเด็กนักเรียน, สุขภาพจิต, เด็กวัยเรียน, การรับรู้

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Code: 20040000302

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.48MB