ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มรรยาท รุจิวิทย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวในอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2547, หน้า 21.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อุบัติการณ์ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 2) ระดับความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 3) ลักษณะความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 5)ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1)อุบัติการณ์ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ พบว่า มีผู้สูงอายุถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60-69 ปีสถานภาพสมรสคู่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ 2) ระดับความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.84(S.D.=0.83)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อการทารุณกรรมทางเพศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.15 (S.D.=0.79)3)ลักษณะความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว พบว่ามีการทารุณกรรมด้านจิตใจ/อารมณ์มากที่สุดร้อยละ 44.504)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว พบว่า บุคลิกภาพของผู้กระทำ พฤติกรรมที่นำสู่ความรุนแรงของผู้กระทำ ประสบการณ์ที่ถูกผู้สูงอายุกระทำรุนแรง ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวปัญหาและความเครียดของผู้กระทำ และพฤติกรรมที่นำสู่ความรุนแรงของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05(ค่า r=0.30,0.30,0.30,0.29,0.24 และ 0.22 ตามลำดับ)5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว พบว่า บุคลิกภาพของผู้กระทำ พฤติกรรมที่นำสู่ความรุนแรงของผู้กระทำ ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวและประสบการณ์ที่ถูกผู้สูงอายุกระทำรุนแรงมีผลต่อการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Keywords: ความรุนแรงในครอบครัว, ผู้สูงอายุ, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, ความรุนแรง, ครอบครัว, อำเภอบ้านเขว้า, ทารุณกรรม, พฤติกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

Code: 20040000304

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.59MB