ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียด สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด และการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1,มกราคม 2547, หน้า 31.

รายละเอียด / Details:

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานประการหนึ่งคือ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติ ดังนั้นการรับรู้ความเครียด และจัดการกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการพัฒนางาน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดและการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โดยใช้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 294 คน เป็นบุคลากรทุกระดับและทุกวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามระดับความเครียด สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดและการจัดการความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.25 มีความเครียดระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับความเครียด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานจำแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) ปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 2) กระบวนการการปฏิบัติงาน 3) ผลการปฏิบัติงาน 4) ผลกระทบจากการปฏิบัติงานบุคลากรส่วนใหญ่มีความเครียดจากปัจจัยนำเข้าด้านการบริหารจัดการ และจัดการกับสถานการณ์นั้นโดยใช้วิธีจัดการกับอารมณ์ ผลการวิจัยช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน และวิธีการจัดการกับสถานการณ์นั้น ให้แนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้รับรู้ความเครียดในด้านบวก ใช้วิธีการจัดการกับความเครียด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและร่วมกันมุ่งพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป

Keywords: ความเครียดในการปฏิบัติงาน, สถานการณ์ความเครียด, การจัดการความเครียด, บุคลากรทางด้านสุขภาพจิต, เครียด, สุขภาพจิต, ภาวะเครียด, คุณภาพ, บุคลากร, ทัศนคติ, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Code: 20040000306

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.67MB