ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ศุภรัตน์ เอกอัศวิน

ชื่อเรื่อง/Title: การพยายามฆ่าตัวตายซ้ำในวัยรุ่นที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2547, หน้า 40.

รายละเอียด / Details:

การพยายามฆ่าตัวตายซ้ำมีความสำคัญทางสาธารณสุขเนื่องจากผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายหนึ่งครั้งจะพยายามฆ่าตัวตายซ้ำจนสำเร็จสูงถึง 100 เท่าของคนที่ไม่เคยพยายามฆ่าตัวตายการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องที่สามารถรักษาได้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของวัยรุ่นที่มีอาการทางจิตเวชต่อการพยายามฆ่าตัวตายซ้ำ โดยวิธี unmatched case control ประชากรเป็นผู้ป่วยอายุ 15-20 ปี ที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชสวนปรุงพระศรีมหาโพธิ์ขอนแก่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มศึกษาคือ ผู้ป่วยที่เคยพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปจำนวน 30 คน ส่วนกลุ่มควบคุมคือ ผู้ป่วยที่เคยพยายามฆ่าตัวตายครั้งเดียวจำนวน 114 คน แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็นสองตอน แบบสัมภาษณ์ที่หนึ่ง เพื่อคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่นที่เคยมีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตาย แบบสัมภาษณ์ที่สองเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการวินิจฉัยจากเวชระเบียนโดยแบ่งกลุ่มโรคตาม ICD-10 สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi squares และ Adjusted odds ratio ผลการศึกษาพบว่า ประชากรมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 18.1+_1.4ปี กลุ่มพฤติกรรมพยายามซ้ำพบชายต่อหญิง 1:2 ส่วนมากอยู่บ้านเฉยๆร้อยละ 43.30 พักอยู่กับบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่พอๆกันคือร้อยละ 30 ปัจจัยเรื่อง เพศ อาชีพ และผู้ที่อาศัยร่วมด้วย ไม่มีความสัมพันธ์กับการพยายามฆ่าตัวตายซ้ำอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แต่ F10-19 F60-69 และ F90-98 มีความสัมพันธ์กับการพยายามซ้ำอย่างมีนัยสำคัญ ค่า Adjusted odds ratio และ 95% CI ของปัจจัยต่อไปนี้มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ F10-19 เท่ากับ 3.98 (1.32-12.48),F20-29 เท่ากับ 3.51 (1.25-12.89)และ F90-98 เท่ากับ 3.86 (1.06-13.02)ผลการศึกษาไม่พบว่าmood disorders มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Keywords: การพยายามฆ่าตัวตายซ้ำ, โรคจิตเวช, วัยรุ่น, ฆ่าตัวตาย, จิตเวช, พฤติกรรม, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยจิตเวช, เวชระเบียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Code: 20040000308

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.63MB