ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วัชราภรณ์ อุทโยภาศ

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจของผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ นอกเวลาราชการ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2547, หน้า 135.

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเปิดบริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์และยังไม่ได้ประเมินผลการให้บริการจึงได้ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจลักษณะของประชากร ลักษณะของปัญหาที่ต้องการปรึกษา จำนวนของผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ รวมทั้งความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะประชากรความพึงพอใจของผู้ให้บริการ สำรวจในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2545 โดยการบันทึกข้อมูลการขอรับการปรึกษาของผู้ใช้บริการ จำนวน 164 ราย และการตอบแบบสอบถามของผู้ให้บริการ จำนวน 61 ราย วิเคราะห์ทางสถิติด้วยการหาค่าร้อยละและทดสอบ Chi-Square ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการจำนวน 164 รายเป็นหญิงร้อยละ 68.9 โสดร้อยละ 60.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 42.1 ลักษณะปัญหาที่ปรึกษาคือ ปัญหาครอบครัวร้อยละ 22 ความผิดปกติทางจิต อาการทางประสาท ความเครียดหรือวิตกกังวล รวมร้อยละ 39 ใช้บริการในช่วงเวลา 16.00น.-24.00น. ร้อยละ 57.3 ผู้ให้บริการเป็นหญิงร้อยละ 98.3 อายุ 41 ถึง 50 ปีร้อยละ 48.3 แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันร้อยละ 63.3 มีประสบการณ์การทำงาน 20 ปีขึ้นไปร้อยละ 50 และมีประสบการณ์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 2 ถึง 3 ปีร้อยละ 78.3 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 18.3 มีความพึงพอใจด้านสถานที่และอุปกรณ์ร้อยละ 58.3 และไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะประชากรกับความพึงพอใจของผู้ให้บริการ การศึกษานี้สรุปได้ว่า ผู้มีปัญหายังคงใช้บริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์พบว่าในระยะเวลา 1 เดือนมีผู้ใช้บริการจำนวน 164 ราย ส่วนผู้ให้บริการทุกวิชาชีพมีความพึงพอใจในด้านบุคคลในระดับต่ำ และหาการให้บริการ มีการปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการ ค่าตอบแทน สถานที่ อุปกรณ์ หรืออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการด้วยการเพิ่มคู่สายและหมุนเวียนการให้บริการ ในแต่ละโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ อาจก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ

Keywords: การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์, สุขภาพจิต, ผู้ใช้บริการ, ผู้ให้บริการ, ความพึงพอใจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Code: 20040000310

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.06MB