ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บุญวดี เพชรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่ทำนายผลกระทบต่อผู้ดูแลจากการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2547, หน้า 141.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถทำนายผลกระทบต่อผู้ดูแลจากการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยการรับรู้เศรษฐานะของครอบครัวของผู้ดูแล ระยะเวลาที่ดูแลผู้ป่วย การรับรู้ว่ามีแหล่งช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง และการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยของผู้ดูแล ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยที่จิตแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทเรื้อรัง โดยเป็นผู้นำผู้ป่วยมารับการรักษาตามนัดที่แผนกผู้ป่วนอกโรงพยาบาลประสาทสงขลา (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) จังหวัดสงขลา โดยสุ่มตัวอย่างแบบอุบัติการณ์จำนวน 250 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังของผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณหแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่สามารถทำนายผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังของผู้ดูแล ได้แก่ ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วย การรับรู้เศรษฐานะของครอบครัวของผู้ดูแล และการรับรู้ว่ามีแหล่งช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย โดยสามารถร่วมกันทำนายผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังของผู้ดูแลได้ร้อยละ 30 ผลการศึกษา ใช้เป็นแนวทางพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย ทักษะการจัดการกับอาการแสดงทางจิตเวชของผู้ดูแล และค้นหาพัฒนาแหล่งช่วยเหลือให้สามารถช่วยดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้

Keywords: ผู้ดูแล, ผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วย, ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตเภท, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 20040000312

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.48MB