ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรเทพ ศิริวานรังสรรค์

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกของโรคจิตเวชในประเทศไทย:การสำรวจระดับชาติ ปี 2546

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2547, หน้า 177.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและการกระจายตามเพศและกลุ่มอายุของโรคจิตเวชที่สำคัญในประชากรไทย เป็นการสำรวจระดับชาติแบบภาคตัดขวาง 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคัดกรองด้วยแบบคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชนและแบบประเมิน AUDIT ขั้นตอนที่สองประเมินด้วย Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.)กับตัวอย่างทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 15 ถึง 59 ปีจำนวน 11,700 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ Stratified three-stage cluster sampling จากประชากรทั้ง 4 ภาคของประเทศยกเว้น ก.ท.ม.ซึ่งได้สุ่มแบบ Stratified two-stage cluster sampling ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของโรคจิตเวชเนื่องจากแอลกอฮอล์ร้อยละ 28.5 แยกเป็นเพศชายร้อยละ 46.1 เพศหญิงร้อยละ 10 โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder)ร้อยละ 3.2 แยกเป็นเพศชายร้อยละ 2.5 เพศหญิงร้อยละ 4 โรควิตกกังวลทั่วไป (GAD) ร้อยละ 1.9 แยกเป็นเพศชายร้อยละ 1.4 เพศหญิงร้อยละ 2.4 โรคจิต (Psychotic disorders) ร้อยละ 1.8 และเป็นเพศชายร้อยละ 1.8 เพศหญิงร้อยละ 1.8 โรคซึมเศร้าเรื้อรัง(Dysthymia disorder)ร้อยละ 1.2 เป็นเพศชายร้อยละ 0.8 เพศหญิงร้อยละ 1.6 โรคอะโกราโฟเบีย (Agoraphobia) ร้อยละ 0.9 แยกเป็นเพศชายร้อยละ 0.7 เพศหญิงร้อยละ 1.1 โรคพานิก (Panic disorder) ร้อยละ 0.8 แยกเป็นเพศชายร้อยละ 0.5 เพศหญิงร้อยละ 1.1 โรคอารมณ์แปรปรวน (Mania) ร้อยละ 0.6 เพศหญิงร้อยละ 0.7 ความเจ็บป่วยทางจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในผู้ชายและโรคซึมเศร้า เป็นกลุ่มโรคจิตเวชที่มีความชุกมากควรจัดเป็นปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขเป็นลำดับต้นๆ

Keywords: โรคจิตเวช,การสำรวจ,ความชุก, ระบาดวิทยาโรคจิต, จิตเวช, โรคจิตเวช, ประชากรไทย, จิตเวชศาสตร์, โรคซึมเศร้า, จิตเภท, อารมณ์แปรปรวน, แบบคัดกรองสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 20040000320

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.99MB