ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

ชื่อเรื่อง/Title: ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2547, หน้า 189.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของสถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 15 แห่งประจำปีงบประมาณ 2543 ในทัศนคติของผู้ให้บริการ เป็นการศึกษาย้อนหลังโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และการจัดสรรแรงงานแบบเต็มเวลาเทียบเท่า วิเคราะห์องค์กรและแบ่งหน่วยงานตามลักษณะการบริการเป็น 3 กลุ่มคือหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) หน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ ( RPCC) และหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย (PS) กำหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุนตามความเป็นจริงของลักษณะการให้บริการจากหน่วยงานต้นทุนชั่วคราว (NRPCC และ RPCC) ไปยังหน่วยต้นทุนที่ให้บริการผู้ป่วย (PS) โดยวิธีสมการเส้นตรง( Simultaneous equation) ผลการศึกษาในแง่มุมต่างๆ ได้รายงานอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ได้รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารของกรมสุขภาพจิตในการจัดสรรงบประมาณภายในกรม และในระดับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกรมสุขภาพจิตจะต้องนำเสนอต้นทุนกิจกรรมการบริการอย่างสมเหตุสมผล มีความเป็นธรรมต่อทั้ง 3 ฝ่าย คือผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้จัดสรรงบประมาณหรือรัฐ โดยอิงหลักวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการที่เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่าต่อไป

Keywords: ต้นทุนต่อหน่วย, บริการสุขภาพจิต, กรมสุขภาพจิต, บริการ, รายได้, ต้นทุน, งบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, การบริหารจัดการงบประมาณ, สถานพยาบาล, โรงพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข

Code: 20040000322

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.51MB