ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

ชื่อเรื่อง/Title: ระบาดวิทยาปัญหาสุขภาพจิตของลูกจ้างสถานประกอบการในประเทศไทย:การศึกษาระดับประเทศ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2547, หน้า 199.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดภาวะซึมเศร้า การเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง และการใช้แอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสมของลูกจ้างสถานประกอบการในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีขนาด 200-499 คน ในพื้นที่ 12 เขตการสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร จากสถานประกอบการ 50 แห่ง จำนวน 3,552 คน ใช้วิธีการสุ่มเลือกแบบ self-weight sampling และ simple random sampling เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1)แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2)แบบประเมินความเครียด 3)แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง 5)แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้คือ ค่าต่ำสุด-สูงสุด มัธยฐาน ความถี่ ร้อยละ 95% confidence interval และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่าลูกจ้างสถานประกอบการในประเทศไทยมีความเครียดระดับสูงและรุนแรง ร้อยละ 23.9 (95%C1=22.5-25.3) มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 32.8(95%C1=31.3-34.3)ความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองพบร้อยละ 1.8(95%C1=1.8-1.9)มีการใช้แอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม (Alcohol Use Disorder) ร้อยละ 26.9(95%C1=25.4-27.4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ภาวะซึมเศร้า และการใช้แอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ สถานภาพทางการเงินของตนเองและครอบครัว สวัสดิการที่ได้รับจากสถานประกอบการ การใช้สารเสพติด สำหรับลูกจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองมีลักษณะสำคัญ คือ มีหนี้สินของตนเองและครอบครัวไม่พึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ และเคยใช้สารเสพติด ซึ่งผลจากการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางดำเนินการ ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตลูกจ้างสถานประกอบการในประเทศไทนต่อไป

Keywords: สุขภาพจิต, ลูกจ้างสถานประกอบการ, ระบาดวิทยา, ความชุก, ความเครียด, ภาวะซึมเศร้า, แอลกอฮอล์, สารเสพติด, ลูกจ้าง, สถานประกอบการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 20040000324

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.57MB