ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เทิดศักดิ์ เดชคง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2547, หน้า 209.

รายละเอียด / Details:

การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขเป็นเป้าหมายที่สำคัญ โดยเฉพาะในงานสาธารณสุขซึ่งจำเป็นต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการดังกล่าวมักมีปริมาณมาก มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทั้งกับผู้ใช้บริการและในทีมงานที่ให้บริการ จนอาจนำไปสู่การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพและความสุขของบุคลากรในการทำงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพ และความสุขในการทำงานโดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญคือการสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง การมองโลกด้านบวก การรู้จักเข้าใจตนเอง การเข้าใจเห็นใจผู้อื่น และการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บุคลากรของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการอบรมจะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดและเมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้รับการประเมินความพึงพอใจต่อสมรรถภาพการทำงานโดยบุคคลอื่นในด้านต่างๆ ผลที่ได้รับพบว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสื่อสารดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

Keywords: ความฉลาดทางอารมณ์, การพัฒนาบุคลากร, สมรรถภาพในการทำงาน, พฤติกรรมการทำงานกับผู้อื่น, ความสุขในการทำงาน, บุคลากรสาธารณสุข, สุขภาพจิต, ความสุข

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Code: 20040000326

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 708KB