ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จรุง เมืองชนะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบของสถานภาพของสมรสและสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาต่อการติดยาบ้าของนักเรียนชาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของสถานภาพสมรสและสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาต่อการติดยาบ้าของนักเรียนชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ case-control study กลุ่มศึกษา ได้แก่นักเรียนชายที่มารับการบำบัดการติดยาบ้าจาก 3 โรงพยาบาล คือ ธัญญารักษ์พระนั่งเกล้าและพระมงกุฎเกล้า ระหว่างกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2542 โดยต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนหรือออกจากโรงเรียนมาไม่เกิน 1 ปี ได้แก่ นักเรียนชายที่ไม่ติดยาเสพติดชนิดใด ที่กำลังเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนติดยาบ้ามารับบริการบำบัดจากโรงพยาบาลดังกล่าว โดยนักเรียนทั้งสองกลุ่มต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และมีวุฒิการศึกษาในระดับชั้น ม.1-6 หรือ ปวช. 1-3 ประกอบด้วยกลุ่มศึกษา 75 คน และกลุ่มควบคุม 300 คน เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของนักเรียน บิดา มารดา ครอบครัว โรงเรียน แรงสนับสนุนทางสังคม และสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแควและคำนวณหา Crude และ Adjusted Odds Ratio กำหนดให้ ? = 10% ผลการวิจัย พบว่าการหย่าร้างกันของบิดามารดาจะทำให้นักเรียนเสี่ยงต่อการติดยาบ้าเป็น 1.8 เท่า ส่วนการเสียชีวิตของบิดาและ/หรือมารดาไม่เป็นปัจจัยเสี่ยง โดยรวมแล้วนักเรียนที่สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาไม่ดีจะเสี่ยงต่อการติดยาบ้า 3.14 เท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ ถ้าบิดามารดาทะเลาะกันเกือบทุกเดือนถึงทุกเดือนจะเสี่ยง 2.38 เท่า ทุบตีกัน 3 ครั้งขึ้นไปเสี่ยง 3.73 เท่า การไม่เคยมีกิจกรรมสันทนาการร่วมกันเลยเสี่ยง 2.62 เท่า และบิดาดื่มสุราเกือบทุกเดือนถึงทุกเดือนเสี่ยง 2.37 เท่า วิจารณ์และสรุปผล จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดามีผลกระทบต่อการติดยาบ้าของนักเรียนชาย ดังนั้นการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนชายติดยาบ้าในบริบทของสัมคมไทย

Keywords: ครอบครัว, ยาบ้า, ยาเสพติด, สารเสพติด, family, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007067

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

Download: -