ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อุทยา นาคเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 222. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

โรคเอดส์เป็นโรคที่คุกคามต่อชีวิต ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีจึงต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย ภาวะใกล้ตายและความตาย แต่การศึกษาในเรื่องดังกล่าวยังมีอยู่จำกัด การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอำเภอแม่ออน อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ราย ซึ่งถูกเลือกตามความสะดวก ก่อนรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ชี้แจงเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์ และได้รับการยินยอมด้วยวาจาจากกลุ่มตัวอย่างทุกราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ระยะสุดท้ายและความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .97 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.50) มีคะแนนการเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ระยะสุดท้ายและความตายสูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มตาแบบวัดส่วนการเตรียมตัวในแต่ละด้าน พบว่าการเตรียมตัวด้านจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มตามแบบวัด ในขณะที่การเตรียมด้านสังคมมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า สำหรับการเตรียมตัวด้านจิตใจนั้น กลุ่มตัวอย่างมีการทำใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการเสริมสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้อื่น ส่วนด้านร่างกาย กลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีสอบถามพูดคุยกับเพื่อนผู้ติดเชื้อเอชไอวีถึงการดูแลร่างกายในวาระสุดท้าย มีการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลรักษาเมื่อป่วยหนัก และมีการเลือกผู้ที่ไว้วางใจให้ตัดสินใจ แทนเกี่ยวกับการรักษาเมื่อป่วยหนัก ในด้านจิตวิญญาณนั้น กลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต มีการทำบุญหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ และมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตและด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างจะวางแผนอนาคตสำหรับสมาชิกในครอบครัว สถานที่ที่ต้องการอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตและเตรียมสะสมเงินสำหรับผู้ที่ตนรัก ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในมิติของการยอมรับและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ระยะสุดท้าย และความตายในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลหรือผู้ดูแลอื่นๆ ให้สามารถสนับสนุนดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยครั้งนี้ต่อไป

Keywords: ความตาย, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, เอดส์, โรคเอดส์, การเตรียมตัว ระยะสุดท้าย, จิตใจ, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000112

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -