ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รวินันท์ ทองขาว

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 234. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

องค์การอนามัยโลกระบุว่า 450 ล้านคน มีปัญหาสุขภาพจิต การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันภาวะเรื้อรังและการกลับซ้ำของโรค ซึ่งมีอัตราร้อยละ 42.6 ดังนั้น ความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพในอนาคต วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช ขอบเขตการวิจัย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักอาชีวบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านบริการในโรงพยาบาลจิตเวชขนาดใหญ่ สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 4 แห่ง ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 682 คน จาก 916 คน (คิดเป็นร้อยละ 74.5) สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะและจำนวนตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการอบรมเพิ่มเติม การศึกษาดูงาน การได้รับการนิเทศแผนการดำเนินงาน และสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล ใช้แบบสอบถามชนิดตอบเองและเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ สถิติที่ใช้คือ Unpaired t-test, Paired t-test, One-way ANOVA และ Wilcoxon Signed-Ranks test วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window สรุปผลการวิจัย บุคลากรกรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญปานกลางถึงค่อนข้างมากในขณะที่การปฏิบัติกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะบุคลากรประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่เคยได้รับการอบรม ข้อเสนอแนะ กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชที่มีคะแนนความสำคัญสูงจากผู้ตอบส่วนใหญ่ควรนำไปพิจารณาเป็นดัชนีกิจกรรมสำคัญในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมหลัก

Keywords: การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช, จิตเวช, บุคลากรกรมสุขภาพจิต, กิจกรรม, ฟื้นฟู, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 000000115

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -