ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รุ่งกาญจน์ กิ้มเซียะ

ชื่อเรื่อง/Title: การฝังเข็มและการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลัง

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 235. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การศึกษาประเมินผลการฝังเข็มร่วมกับกายภาพบำบัดในกลุ่มโรคปวดหลังของผู้ป่วยที่รับบริการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ที่คลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2546 โดยประเมินก่อนรับการรักษาและหลังการรักษาในครั้งที่ 3, 5 และ 10 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นซึ่งเป็นการประเมินค่า 1-5 มีทั้งหมด 11 ข้อ ประกอบด้วยข้อคำถามเรื่องอาการปวดเฉพาะที่ อาการปวดร้าวไปตำแหน่งอื่นๆ การจำกัดการเคลื่อนไหว การเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวด ความสุขสบาย ยาแก้ปวดที่รับประทานระยะเวลาในการทำกายภาพบำบัด ความสุขสบาย ผลกระทบต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ผลกระทบต่อการนอนหลับ และความพึงพอใจต่อการรักษา จุดหลักในการฝังเข็มคือ Shenshu (BL23) Tachanfshu (BL25) Weizhong (BL40) Huantiao (GB30) Taixi (K3) พร้อมกับได้รับกายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มช่วงการ เคลื่อนไหว วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการรักษาด้วย Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจัย มีผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่องและประเมินอาการครบถ้วน จำนวน 7 คน อายุเฉลี่ย 41 ปี ระยะเฉลี่ยของการปวดหลังนานประมาณ 1 ปี ผลการรักษาพบว่าอาการปวด การจำกัดการเคลื่อนไหว และความรู้สึกสุขสบาย ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการฝังเข็มในครั้งที่ 3 โดยที่ผู้ป่วย 5 คน มีอาการปวดลดลงจากระดับ 4 (ปวดมาก) เป็นระดับ 3 (ปวดปานกลาง) อาการปวดหลังมีผลต่อการทำกิจวัตรประจำวันลดลงจากระดับปานกลางเป็นเล็กน้อย ผู้ป่วยจำนวน 4 คน มีความสุขสบายมากขึ้น และผลกระทบต่อการนอนหลับลดน้อยลง ผู้ป่วยทุกรายมีความพึงพอใจในการรักษาในระดับมาก

Keywords: ฝังเข็ม, ปวดหลัง, คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลศรีธัญญา, กลุ่ม, กายภาพบำบัด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 000000116

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -