ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ทุลภา บุปผาสังข์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 239. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ปัญหาการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ก่อให้เกิดภาระและการสูญเปล่าด้านเศรษฐกิจของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การหาแนวทางการป้องกันปัญหาการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรพิจารณา การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท รวมทั้งอำนาจการทำนายการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้ดูแลของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน ข้อมูลรวบรวมระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2544 โดยใช้แบบสอบถามภาระของผู้ดูแลของเฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ (2539) ซึ่งแปลและดัดแปลงมาจากแบบวัดภาระของมอนต์โกเมอรี กอนเยีย และฮูย์แมน (Montgomey, Gonyea, & Hooyman, 1985) ดัชนีความตรงตามเนื้อหามีค่าเท่ากับ .76 ความเชื่อมั่นของแบบวัดภาระเชิงปรนัย และภาระเชิงอัตนัยตามสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค มีค่าเท่ากับ.81 และ .88 แบบสอบถามความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท สร้างโดยผู้วิจัยมีดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .86 ความเชื่อมั่นตามสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค มีค่าเท่ากับ .88 ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาระเชิงปรนัยกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.36) ส่วนภาระเชิงอัตนัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท 2. ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำ ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=-.37) 3. ภาระเชิงปรนัยและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลร่วมทำนายการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทได้ร้อยละ 23.1 (P‹.01) ผลการวิจัยครั้งนี้ ให้ป้องกันการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโดยการบรรเทาภาระและเพิ่มความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้เป็นโรคจิตเภท

Keywords: โรคจิตเภท, โรคจิต, จิตเภท, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ดูแล, ครอบครัว, การกลับมารักษาซ้ำ, ภาระ, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000117

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -