ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บังอร เทียนเทพ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: วิถีเพศสัมพันธ์แรงงานในกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2548, หน้า 23-36..

รายละเอียด / Details:

การสำรวจวิถีเพศสัมพันธ์ของแรงงานในกรุงเทพมหานครในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2545-พ.ศ.2547) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการสำรวจร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบวิถีทางเพศสัมพันธ์ของกลุ่มแรงงานและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในรอบ 3 ปี การดำเนินการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองอย่างอิสระ เครื่องมือจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือข้อมูลด้านประชากร และข้อมูลด้านพฤติกรรม (พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด) กลุ่มแรงงานที่สำรวจในครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,009 ราย กลุ่มแรงงานมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี ในกลุ่มแรงงานหญิงมีอายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มแรงงานชายเล็กน้อย และกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกว่าร้อยละ 50 รองลงมาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ตามลำดับ สัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือประมาณ 3 ใน 4 ในกลุ่มแรงงานชายมีเพศสัมพันธ์แล้ว และประมาณ 2 ใน 3 ในกลุ่มแรงงานหญิง มีร้อยละ 56 ในกลุ่มแรงงานที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน (ประจำทุกวัน) สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่เพศสัมพันธ์ประจำมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณาเพศสัมพันธ์ในครั้งล่าสุดมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 30 ในกลุ่มแรงงานชาย และร้อยละ 14 ในกลุ่มแรงงานหญิง ในภาพรวมพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มแรงงานหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าในกลุ่มแรงงานชาย เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของการใช้สารเสพติด (รวมทั้งแอลกอฮอล์และบุหรี่ด้วย) ระหว่างกลุ่มแรงงานหญิง-ชายพบว่า กลุ่มแรงงานชายมีสัดส่วนการใช้สารเสพติดมากกว่ากลุ่มหญิง แต่ในภาพรวมแล้วแนวโน้มของการใช้สารเสพติดกลุ่มแรงงานมีแนวโน้มลดลงจากปี 2546 สัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย หลังจากการใช้สารเสพติดมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มหญิงแต่สูงขึ้นในกลุ่มชาย แต่เมื่อเปรียบเทียบในปี 2546 แล้วจะพบว่าสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยมีแนวโน้มสูงขึ้น

Keywords: พฤติกรรม, เพศ, สารเสพติด, เพศสัมพันธ์, แรงงาน, จิตวิทยา, วิถีเพศสัมพันธ์, พฤติกรรมทางเพศ, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, เอดส์, โรคเอดส์, ยาเสพติด, กลุ่มเสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 2005000015

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: รายงานการวิจัย

Download: -