ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ศรัณยา โฆสิตะมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2546, หน้า 44-45.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลและพฤติกรรมจริยธรรมรวมทั้งอำนาจการทำนายของปัจจัยพื้นฐานบางประการ และบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2542 จำนวน 252 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลของ รศ.ดร. สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ (2540) และแบบสอบถามพฤติกรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของชุมศรี ชำนาญพูด (2536) วิเคราะห์ข้อมุลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลิกภาพการเป็นพยาบาลและพฤติกรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดับสูงและปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อาชีพของบิดมารดา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดามารดา ลำดับการเกิด ลำดับการเลือกเข้าศึกษา และบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลไม่สามารถทำนาย พฤติกรรมจริยธรรมได้

Keywords: บุคลิกภาพความเป็นพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล, พยาบาล, พฤติกรรม, บุคลิกภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000000126

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -