ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุรพิน แท่นรัตนกุล, สุนีย์ เอกวัฒนพันธ์, ณัฏฐวดี รัตนานิคม

ชื่อเรื่อง/Title: การฝึกทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2548, หน้า 59-67.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง เพื่อดูผลของการฝึกทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชายในโรงพยาบาลศรีธัญญา กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชายที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 20 ราย คัดเลือกตามเกณฑ์ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเจ็บป่วย และพฤติกรรมการแสดงออกใกล้เคียงกัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกลุ่มบำบัดตามปกติในหอผู้ป่วย และกลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกลุ่มบำบัดตามปกติในหอผู้ป่วยร่วมกับการฝึกทักษะทางสังคม เน้นการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจและการปฏิเสธ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 2 เดือน เครื่องมือคือแบบวัดทักษะทางสังคม และแบบสังเกตพฤติกรรม และ t-test ผลการศึกษาหลังการทดลอง ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสูงขึ้นกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การฝึกทักษะทางสังคมมีผลทำให้พฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังดีขึ้น มีทักษะทางสังคมสูงขึ้นซึ่งเป็น ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมดีขึ้น จากผลการศึกษานี้ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า การฝึกทักษะทางสังคมเป็นการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดีขึ้น และควรนำไปฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังให้มีทักษะทางสังคมก่อนกลับสู่ชุมชน

Keywords: การฝึกทักษะทางสังคม, ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง, จิตเวช, โรคจิต, ผู้ป่วยโรคจิต, โรงพยาบาลศรีธัญญา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 20050000164

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.50MB