ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ศิลปะกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: คลื่นไฟฟ้าสมองในโรงพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2548, หน้า 78-85.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคลินิกกับผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ของผู้ป่วยที่รับการตรวจ EEG โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547 ผลการศึกษามีแบบบันทึก EEGชนิดดิจิตอล จำนวน 78 ฉบับ เป็นเพศชายร้อยละ 60.4 วินิจฉัยโรคลมชักเท่ากับโรคจิตเภทร้อยละ 28 เหตุผลในการส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยแยกโรคหรือยืนยันการวินิจฉัยโรคลมชักร้อยละ 55 ผลการวิเคราะห์ EEG พบความผิดปกติชนิดชักร้อยละ 25.4 และผิดปกติชนิดอื่นร้อยละ 24.4 ประวัติอุบัติเหตุที่ศีรษะ และประวัติการชักไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อ EEG ที่ผิดปกติ (OR=0.6, 1.5 และ 95% CI 0.2-2.1, 0.6-3.9 ตามลำดับ) ผล EEG ไม่เป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อแผนการรักษา (OR=0.9, 95% CI 0.3-2.4) สรุปการส่งตรวจ EEG โรงพยาบาลจิตเวชระดับตติยภูมิมีผลต่อการรักษาผู้ป่วยจิตเวชบางราย สำหรับข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ EEG อภิปรายในรายละเอียด

Keywords: คลื่นไฟฟ้าสมอง, ผู้ป่วยจิตเวช, EEG, โรคจิตเภท, โรคลมชัก, โรงพยาบาลศรีธัญญา, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 20050000168

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.21MB