ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อเนก สุภีรนันท์ล สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตของคนไทย : เมื่อฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2548, หน้า 86-95.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจคุณภาพชีวิตของคนไทยเมื่อฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทุกภาคทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2546 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั้วไป และแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อขององค์การอนามัยโลก สถิติที่ใช้คือ Chi-square, Linear regression, One-way ANOVA และ ANCOVA ผลการศึกษามีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 11,688 คน เป็นหญิง ร้อยละ 49.6 ชาย ร้อยละ 50.4 อายุเฉลี่ย 34.7+-11.7 ปี ส่วนใกญ่การศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 50 และมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรหรือกรรมการ ร้อยละ 48.2 ร้อยละ 4,314+-5,016 บาท/เดือน อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส ของกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของคะแนนคุณภาพชีวิต โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ เพศหญิง รายได้ที่เพิ่มขึ้น การศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสถานภาพสมรสแล้ว ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการลดลงของคะแนนคุณภาพชีวิต โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ เพศชาย อายุที่มากขึ้น การศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษา และการว่างงาน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 17.1 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมีเพียงร้อยละ 1.7 ที่อยู่ในระดับแย่ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 87.17+-9.7 คุณภาพชีวิตด้านที่กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับที่ดีมากที่สุดคือด้านสัมพันธภาพทางสังคม ร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมร้อยละ 29.3 ด้านจิตใจ ร้อยละ 18.9 และด้านร่างกาย ร้อยละ 5.2 ตามลำดับ คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและแต่ละองค์ประกอบแตกต่างกันในกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละภาคอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มตัวอย่างจากกรุงเทพฯ จะมีคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยในแต่ละด้านต่ำกว่าภาคอื่นๆ โดยสรุปผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านจิตใจเป็นประเด็นที่จะต้องเร่งพัฒนา การดำเนินงานตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง และสำรวจคุณภาพชีวิตซ้ำเป็นระยะ จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเด็นที่ควรแก้ไขหรือมุ่งส่งเสริมต่อไป

Keywords: คุณภาพชีวิต, การสำรวจระดับชาติ, คนไทย, คุณภาพชีวิตคนไทย, สุขภาพจิต, การสำรวจ, วิกฤตเศรษฐกิจ, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

Code: 20050000170

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.72MB