ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วีรพล อุณหรัศมี

ชื่อเรื่อง/Title: จิตบำบัดแบบไดนามิค (Psychodynamic psychotherapy) กับ PTSD

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2548, หน้า 103-113.

รายละเอียด / Details:

ภัยพิบัติทางธรรมชาติดังเช่นกรณีคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย ถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงของผู้ประสบภัย ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งทางด้านอารมณ์ ความนึกคิด และความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง ผลกระทบที่เกิดระยะสั้นได้แก่ ปฏิกิริยาตอบสนองต่างๆ ต่อความเครียด ส่วนผลระยะยาวได้แก่ โรคทางจิตเวชหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป Posttraumatic stress disorder (PTSD) ถือเป็นโรคทางจิตเวชที่สำคัญอันเป็นผลจากเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งมีกลุ่มอาการ re-experience, avoidance, และ hyperarousal เป็นผลจากการที่จิตใจไม่สามาถจะหลอมรวมเหตุการณ์เข้ามาเป็นประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตโดยผ่านกลไกลทางจิตหลายชนิด เช่น repression, denial, projection เป็นต้น รวมถึงการมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ ระหว่างเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์ การดูแลรักษาผู้ป่วย PTSD มีหลายวิธีทั้งการรักษาด้วยยาและการทำจิตบำบัดชนิดต่างๆ จากงานวิจัยพบว่าการรักษา PTSD ด้วยการทำจิตบำบัดไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม จะทำให้ผู้ป่วยร้อยละ 67 มีอาการที่ดีขึ้น และการทำจิตบำบัดแบบ Trauma desensitization และ hypnotherapy จะลดอาการ intrusive memories หรือ re-experience มากกว่า ในขณะที่การทำจิตบำบัดแบบ Psychodunamic จะมีผลต่ออาการ avoidance การทำจbตบำบัดแบบ Psychodynamic จะให้ผลดีต่อผู้ป่วย PTSD ทั้งในด้านโครงสร้างบุคลิกภาพและจิตใจของผู้ป่วย การทำจิตบำบัดในแนวดังกล่าวนี้มีหลักการที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ผู้ป่วย การสร้างความร่วมมือในการรักษา (Therapeutic alliance) การตั้งเป้าหมายในการบำบัด การจัดการกับอาการของโรคที่รบกวน การจัดการกับปมขัดแย้งในจิตใจให้ลุล่วง (Working through) รวมถึงการจบการรักษาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีความสำคัญ

Keywords: ptsd, จิตบำบัด, จิตบำบัดแบบไดนามิค, ความเครียด, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, คลื่นยักษ์, พิบัติภัย, สีนามิ, สุนามิ, ซีนามิ, โรคทางจิตเวช, พฤติกรรม, ptsd, stress, posttraumatic stress disorder, tsunami

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

Code: 20050000174

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.71MB