ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ยุทธนา องอาจสกุลมั่น

ชื่อเรื่อง/Title: การทำจิตบำบัดแบบ Cognnitive behavior therapy ในผู้ป่วยโรคจิตเภท: รายงานในผู้ป่วย 4 ราย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2548, หน้า 114-123.

รายละเอียด / Details:

ปัญหาที่สำคัญในการรักษาผูป่วยโรคจิตเภทคือ การที่ผู้ป่วยไม่ยอมรับว่าตนเองป่วยและทำให้ไม่ร่วมมือในการรับประทานยา ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายมีอาการกลับเป็นซ้ำหลายครั้ง จนสูญเสียหน้าที่การงานในที่สุด ในระยะหลังได้มีการพัฒนาการทำจิตบำบัดแบบ Cognitive behavior therapy ให้นำมาใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคจิตเภทและมีผลงานวิจัยออกมาสนับสนุนว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยรับรู้ว่าตนเองป่วยและร่วมมือกับการรักษามากขึ้น ผู้เขียนได้รายงานการทำจิตบำบัดแบบ Cognitive behavior therapy ในผู้ป่วยโรคจิตเภท 4 ราย ในแง่ของกระบวนการรักษา และเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทั้งหมดมีอาการดีขึ้น ทุกรายยอมรับว่าตนเองป่วยเป็นโรคจิตเภท และยอมร่วมมือในการรับประทานยาและติดตามการรักษา

Keywords: บำบัดความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, โรคจิตเภท, พฤติกรรมบำบัด, โรคทางจิตเวช, จิตเภท, cognitive behavior therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: โรงพยาบาลสมิติเวช

Code: 20050000176

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.90MB