ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นิตยา สโรบล ท.บ.* สุพัตรา สกุลพันธุ์ พย.ม.**

ชื่อเรื่อง/Title: ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด และปฏิกิริยาต่อกันของยาจากการใช้ยาชาเฉพาะที่ที่มีและไม่มียาบีบหลอดเลือดในผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารงานวิจัย

รายละเอียด / Details:

การระบุความเสี่ยงผลของยาชาเฉพาะที่ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้ยาบำบัดทางจิต มีความสำคัญเนื่องจากมีโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนจากปฏิกิริยาต่อกันของยา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและปฏิกิริยาต่อกันของยาจากการใช้ยาชาเฉพาะที่ที่มีและไม่มียาบีบหลอดเลือดในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยาบำบัดทางจิต โดยการศึกษาแบบไปข้างหน้าของผู้ป่วยในจิตเวชที่รับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง 30 มิถุนายน 2545 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ชีพจร และสังเกตอาการผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษาโดยการได้รับยาชาเฉพาะที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย cross-tabulation และ paired t-test ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยาชาเฉพาะที่ที่มี epinephrine 1 : 100,000 พบว่ายาบีบหลอดเลือดที่ใช้ผสมในยาชาไม่มีผลต่อความดันโลหิตทั้ง systolic และ diastolic และชีพจร ยกเว้นกลุ่มที่ใช้ชนิดของ epinephrine ‹ 12 µg จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ diastolic อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P 0.05 เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะและมีความดันโลหิตต่ำ (postural hypertension) 1 ราย (ร้อยละ 2.4) มึนงง 2 ราย (ร้อยละ 4.9) ผู้ป่วยที่เกิด postural hypertension ได้รับยาต้านโรคจิตเทียบความแรง เท่ากับยา chlorpromazine 450 มิลลิกรัมต่อวัน และได้รับยา epinephrine ขนาด 18 ไมโครกรัม ส่วน ผู้ป่วยที่เกิดอาการมึนงงได้รับยาต้านโรคจิตเทียบความแรงเท่ากับยา chlorpromazine 800 – 1000 มิลลิกรัมต่อวัน และได้รับยา epinephrine ขนาด 18 ไมโครกรัมเช่นกัน สรุปผลการวิจัย ยาชาที่ผสม epinephrine ขนาด 18 ไมโครกรัมก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันกับยาต้านโรคจิตที่มี ความแรงเท่ากับยา chlorpromazine 450 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปได้ ทันตแพทย์ควรให้ความระมัดระวัง

Keywords: ทันตกรรม, ยาชา, ยารักษาโรคจิต, จิตเวช, ยาต้านโรคจิต, ผู้ป่วยโรคจิต, ยาบำบัดทางจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 20050000178

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Original Article.

Download: -