ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: Imran Hameed

ชื่อเรื่อง/Title: Human relations in nurses, at the pakistan institute of medical sciences, islamabad

แหล่งที่มา/Source: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2548, หน้า 45-58.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประเมินความสัมพันธ์ของผู้คนในกลุ่มนางพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad พยาบาลจำนวน 280 คน ถูกสำรวจประเมินหาความสัมพันธ์ของผู้คนในเรื่องทักษะในการฟัง ทักษะในการทำงานเป็นทีม และทักษะในการตัดสินใจทัศนคติของพยาบาลเหล่านี้ที่มีต่อความสัมพันธ์ของผู้คนได้ถูกประเมินรวมไปถึงปัจจัยที่มีผลทางด้านประชากรครอบครัว การทำงานได้ถูกทำการตรวจสอบด้วยข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวมขึ้นโดยการใช้แบบสอบถามโดยใช้ตอบกันเอง พยาบาลที่ตอบคำถามทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์กับผู้คน โดยถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนสูง และกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับคนต่ำ โดยขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ที่ได้พบว่า 58.7% ของพยาบาลมีความสัมพันธ์กับผู้คนในระดับสูง ทักษะในการทำงานเป็นที่มีค่าความสัมพันธ์สูง 67.2% ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 61.2% และทักษะในการตัดสินใจ 55.9% ของผู้ที่ตอบคำถามทั้งหมด ทัศนคติถูกพบค่าที่ค่อนข้างสูงถึง 49% ของผู้ตอบคำถาม ความสัมพันธ์ที่สูงระหว่างทัศนคติกับความสัมพันธ์กับผู้คนที่ค่า p-value น้อยกว่า 0.001 chi-square ถูกใช้ในการกำหนดหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคงที่ และตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของครอบครัวชั่วโมงการทำงาน กับความสัมพันธ์ของผู้คนมีนัยสัมพันธ์ที่ค่า p-value น้อยกว่า 0.001 ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานส่วนตัว กับความสัมพันธ์ของผู้คนมีนัยสัมพันธ์มีค่า p-value 0.006 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นในโรงพยาบาล กับความสัมพันธ์ของผู้คนมีนัยสัมพันธ์มีค่า p-value 0.032 ความสัมพันธ์หลักที่ถูกค้นพบระหว่างความสัมพันธ์ของผู้คนทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ที่ลดลงหลังการฝึกอบรมค่า p-value น้อยกว่า 0.001

Keywords: สัมพันธภาพ, เจตคติ, ความสัมพันธ์, พยาบาล, ทัศนคติ, Pakistan, ทีม, การทำงานเป็นทีม, จิตวิทยา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: ASEAN Institute for Health Development, Mahidol niversity, Thailand

Code: 2005000018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: รายงานการวิจัย

Download: -