ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุกัญญา หุตังบดี, นิภาภรณ์ จัยวัฒน์, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: การกำหนดรูปแบบใหม่และประเมินฉลากยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน 2548, หน้า 287-298.

รายละเอียด / Details:

ในปี 2546 สำนักงานคณะกรรมการและอาหารและยาของประเทศไทย ได้มีโครงการจัดทำฉลากยาบรรจุเสร็จรูปแบบใหม่ โดยกำหนดให้มีพื้นที่บนฉลากยามีการให้ข้อมูลสำหรับผู้บริโภคอย่างชัดเจน พบว่าประชาชนมีความเข้าใจในการอ่านฉลากยารูปแบบใหม่มากกว่ารูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยต่อเนื่องเพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมของฉลากยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จและประเมินความเห็นของผู้บริโภคเมื่ออ่านฉลากยาที่สร้างขึ้น ในประเด็นความถูกต้องของการหาข้อมูล ความง่ายในการหาข้อมูล และความน่าอ่านของฉลากยา รูปแบบการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการทำแบบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในทุกภาคของประเทศ วิเคราะห์ข้อมุลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) นักวิชาการมีความเห็นว่าข้อมูลในฉลากยาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อสามัญ ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ วินสิ้นอายุของยา คำเตือน วัน เดือน ปีที่ผลิตยา คำว่า "ยาอันตราย" "ยาใช้ภายนอก" หรือ "ยาสามัญประจำบ้าน" แล้วแต่กรณี ปริมาณของยาที่บรรจุ สถานที่ติดต่อ และเลขที่หรือรหัสใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา 2) การทดสอบฉลากยากับผู้บริโภคพบว่า การวัดความง่ายในการหาข้อมูล รูปแบบฉลากยาแบบใหม่มีคะแนนสูงกว่า การวัดความถูกต้องในการอ่าน พบว่า รูปแบบใหม่ กลุ่มตัวอย่างสามารถอ่านฉลากยาได้สูงกว่า (p‹0.05) โดยชื่อการค้ายังเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างเห็นชัดที่สุดบนฉลากยา และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ารูปแบบฉลากยาแบบใหม่จะทำให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยมากกว่าแบบปัจจุบัน ดังนั้นควรมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาฉลากยาบรรจุเสร็จเพื่อเป็นการเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค

Keywords: ฉลากยา, ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 20050000190

ISSN/ISBN: 08584923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: