ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มธุริน คำวงศ์ปิน

ชื่อเรื่อง/Title: โรคทางจิตเวชในเยาวชนกลุ่ม NDR จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13, 25-27 สิงหาคม 2547, ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ, หน้า 166.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ‹br>NDR เป็นชื่อเรียกของเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มักจะเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทต่อสู้ ใช้ความรุนแรง และการดื่มสุราดังจะเห็นได้จากการนำเสนอข่าวการใช้ความรุนแรงของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอยู่เป็นระยะ ปัญหาพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชนอาจเกี่ยวห้องกับโรคทางจิตเวชได้
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโรคทางจิตเวชในเยาวชนกลุ่ม NDR จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย
เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 12-25 ปีในจังหวัดเชียงใหม่ที่รวมตัวกันโดยเรียกชื่อกลุ่มตนเองว่า NDR
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยแบบพรรณนา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ได้กลุ่มตัวอย่าง 200 คน ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 194 คน คิดเป็นร้อยละ 97 รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2546
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) version 5.0.0 ของชีแฮนด์ และคณะ (Sheehan et al., 2003) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างเพื่อวินิจฉัยโรคทางจิตเวชในแกนที่ 1 (Axis I) ในระบบ DSM-IV และ ICD-10 แปลและตรวจสอบความตรงของแบบสัมภาษณ์ M.I.N.I. ฉบับภาษาไทย โดยพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และคณะ (2546) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
สรุปผลการวิจัย
เยาวชนกลุ่ม NDR จังหวัดเชียงใหม่ มีโรคทางจิตเวชที่สำคัญได้แก่ Current alcohol dependence ร้อยละ 29.38 Current alcohol abuse ร้อยละ 25.26 Obsessive-compulsive disorder ร้อยละ 13.92 Lifetime psychotic disorder ร้อยละ 12.89 Current suicide risk ร้อยละ 12.89 โดยแยกเป็นความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายระดับปานกลาง ร้อยละ 20.00 ระดับสูง ร้อยละ 16.00 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี มี Antisocial personality disorder ร้อยละ 28.89
ข้อเสนอแนะ เยาวชนกลุ่ม NDR จังหวัดเชียงใหม่ มีโรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม ที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือและแก้ไข

Keywords: โรคทางจิตเวช, เด็กวัยรุ่น, เยาวชน, ความรุนแรง, NDR, จิตเวช, ปัญหาพฤติกรรม, จิตวิทยา, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง

Code: 20050000247

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2547 สุขภาพจิตกับยาเสพติด

Download: -