ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พงษ์สิทธิ์ จงอุดมสุข, ทวีศรี กรีทอง, จเด็จธรรมธัชอารี

ชื่อเรื่อง/Title: การประมาณจำนวนผู้ป่วยในภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2548

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน 2548, หน้า 248-255.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณจำนวนผู้ป่วยในภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548 โดยใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือรายงาน 0110 รง 5 และข้อมูลผู้ป่วยในที่สถานพยาบาลส่งให้สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.) การประมาณใช้สมาการถดถอยอย่างง่าย (simple linear regression) โดยดูแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยในของแต่ละสถานพยาบาลปีงบประมาณ 2545-2547 ปรับจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนกับแต่ละสถานพยาบาลให้เป็นข้อมูลในปีเดียวกัน (ใช้จำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์ปีงบประมาณ 2547 เป็นเกณฑ์) และปรับข้อมูลในปีงบประมาณ 2547 ให้ครบปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ป่วยในตามฤดูกาล (seasonal variation) ผลการประมาณได้จำนวนผู้ป่วยในเท่ากับ 5.06 ล้านครั้ง สำหรับประชากรผู้มีสิทธิ์ 47 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตรานอนโรงพยาบาล (admission rate) เท่ากับ 0.108 ครั้งต่อคนต่อปี สูงกว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลที่ได้จากการประมาณโดยใช้ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเท่ากับร้อยละ 19.6 มีค่ารวมน้ำหนักสัมพัทธ์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเท่ากับ 4.64 ล้านหน่วย การศึกษานี้ยังพบว่าข้อมูลที่ใช้ในการประมาณมีปัญหาครบถ้วนและความถูกต้องอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Keywords: จำนวนผู้ป่วย, อัตราการนอนโรงพยาบาล, ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, ปีงบประมาณ 2548

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Code: 20050000282

ISSN/ISBN: 08584923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: