ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จุรีย์ อุสาหะ

ชื่อเรื่อง/Title: สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 1-8

รายละเอียด / Details:

การศึกษาทบทวนสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ในปี 2543 คนไทยบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวต่อปีมากขึ้นเป็น 13.59 ลิตร จัดเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่า ในช่วง 10 ปี เมื่อเทียบกับปี 2533 ซึ่งมีอัตราเพียง 7.46 ลิตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานผลสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2546 ว่าร้อยละ 35-5 ของคนไทยอายุมากกว่า 11 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชายวัยทำงานอายุ 25-44 ปี ถึงร้องละ 74.6 ของประชากรกลุ่มนั้น กลุ่มวัยรุ่นชายมีแนวโน้มบริโภคมากขึ้น โดยชายวัย 11-19 ปี บริโภคแอลกอฮอล์ร้อยละ 21.2 ของประชากรกลุ่มนี้ และยังพบว่าจำนวนผู้ดื่มในกลุ่มหญิงวัย 15-19 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่า จากร้อยละ 1.0 เป็น 5.6 ในช่วงเวลา 7 ปี ๖ปี 2539-2546๗ เห็นได้ว่าวัยรุ่นเริ่มดื่มเมื่ออายุน้อยลงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในอนาคตมีแนวโน้มจำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นทุกเพศทุกวัย และมีปริมาณเพิ่มขึ้น 1 เท่า ทุก 3 ปี เพื่อน ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการดื่มสุราของวัยรุ่น การโฆษณาเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ชักนำเยาวชนให้ดื่ม สื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อเยาวชนในกรณีนี้ คือ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ดังนั้นหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายได้ร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ และหาทางลดการบริโภคให้น้อยลง แต่ยังไม่สัมฤทธิผล

Keywords: การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,สังคมไทย, ยาเสพติด, สารเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Code: 20050000289

ISSN/ISBN: 08584923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทความพิเศษ วารสารวิชาการ

Download: