ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์, สมควร หาญพัฒนชัยกูร,วิภากร สร้อยสุวรรณ, อุไรวรรณ ยิ้มละม้าย

ชื่อเรื่อง/Title: การลดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนไทย กรณีศึกษา การประเมินผลโครงการสุขภาพจิต ภาคประชาชน ปี 2547

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2548, หน้า 1-9

รายละเอียด / Details:

ในปี 2545 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นมากอันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต จึงให้ความสำคัญในการบำบัดแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของชุมชน โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับแผนแม่บทของกรมภายใต้ชื่อโครงการสุขภาพใจภาคประชาชนและได้ประเมินผลโครงการในปี 2547 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิบ (CIPP Model) ศึกษาองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต โดยเฉพาะเรื่องความเครียดและความสุขในการดำรงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ศึกษาปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ระดับกลาง และประชาชนระดับครัวเรือน จำนวน 3,535 คน สุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบระดับชั้น (Stratified 3-Stage Sampling) เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการสังเกต ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2546 ถึงกันยายน 2547 วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และ Mc Nemar-test ผลการศึกษาพบว่า โครงการประสบผลสำเร็จดียิ่งด้านการแก้ปัญหาสุขภาพจิตสามารถทำให้ประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการมีความสุขเพิ่มขึ้น และความเครียดลดลงอย่างชัดเจน ผลสำเร็จด้านความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการทุกกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มีความพึงพอใจและต้องการดำเนินโครงการต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้ประเมินปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขสัมพันธ์กับความยั่งยืนสม่ำเสมอของการทำกิจกรรมในชุมชน พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อความยั่งยืนและความสำเร็จของโครงการคือ ทุนทางสังคมของพื้นที่หมายถึง การได้มีส่วนร่วมคิดวางแผนและเลือกวิธีโดยตนเองซึ่งปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้นำไปใช้กับทุกหน่วยงานที่ต้องการนำความรู้ลงสู่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

Keywords: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, จำนวนปีที่สูญเสียเนื่องจากความเจ็บป่วย, รูปแบบการประเมินแบบซิบ, สุขภาพจิต, กรมสุขภาพจิต, สุขภาพจิตชุมชน, ซิป, ความเครียด, อสม., cipp model, mental health, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต

Code: 2005000030

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format