ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์, กอบเกียรติ ดอนสกุล, เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสแบบสามชนิดพร้อมกันในเขต 9

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 59-60. .

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสแบบสามชนิดพร้อมกันในเขต 9 โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเวชระเบียน แบบสอบถาม การนิเทศงาน การสัมภาษณ์ ระเบียนรายงานในเดือนพฤษภาคม 2545 หนึ่งปีหลังเริ่มต้นให้การรักษาในปี 2544 พบว่า มีผู้ป่วย 91 คน จากโรงพยาบาลศูนย์ 2 แห่งและโรงพยาบาลจังหวัด 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการ มีอัตราขาดการรักษาร้อยละ 6 แต่มีอัตราการรักษาครบหนึ่งปีเพียงร้อยละ 56 เนื่องจากต้องหยุดการรักษาจากผลข้างเคียงของยาสูงถึงร้อยละ 30 จึงควรปรับปรุงสูตรยา พัฒนาความรู้ความชำนาญของแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมที่จะขยายการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเข้าสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป

Keywords: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, เอดส์, การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแบบสามชนิดพร้อมกัน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก, โรงพยาบาลน่าน, โรงพยาบาลพิจิตร

Code: 20050000325

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2548

Download: