ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อัญชิษฐา วงศ์บุญมี

ชื่อเรื่อง/Title: ผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้รับบริการ

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ, ครั้งที่ 4, เรื่องสุขภาพจิตกับภัยพิบัติ, วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 37.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและขาดการออกกำลังกาย การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องจะส่งผลให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลจากการจัดกิจกรรมในกลุ่มผู้รับบริการที่มาตรวจรักษาที่คลินิกตรวจโรคทั่วไป รวบรวมข้อมูลเดือนกันยายน 2546-สิงหาคม 2547 โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 94 คน เป็นกลุ่มเดียวกันเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ใช้แบบสัมภาษณ์ชุดเดียวกันในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการดูแลตนเองเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย พักผ่อน ผลการตรวจร่างกายและผลเลือด นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test สรุปผลการวิจัย พบว่ามีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดีมาก ได้แก่ ลดการรับประทานอาหารจุบจิบ ผลไม้หวานจัด อาหารเค็ม และดื่มชากาแฟน้อยลง ไม่ลดยาเอง ไม่ซื้อกินเอง ลืมกินยาลดน้อยลงมาพบแพทย์ตามนัดมากขึ้น มีอารมณ์หงุดหงิดรำคาญใจ ปวดศีรษะ เบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรน้อยลงมีความพอใจทุกกิจกรรม ระดับมาก ร้อยละ 80.6 พอใจน้อยมากคือเรื่องสถานที่คับแคบ ผลตรวจเลือดกลุ่มเบาหวาน มีค่าน้ำตาลในเลือดและ HDL แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .005 กลุ่มความดันโลหิตสูง มีค่า Systolic และ Diastolic ไม่แตกต่างกัน กลุ่มสุขภาพดีมีระดับ HDL สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดูแลตนเองสูงกว่าก่อนเข้ากิจกรรม ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จากการรวมกลุ่มออกกำลังกาย ทำกิจกรรมนันทนาการ ก่อให้เกิดความสุข ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีตลอดไป

Keywords: พฤติกรรม, อารมณ์, การออกกำลังกาย, การบริโภค, กิจกรรม, สุขภาพ, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ, สุขภาพจิต, ความสุข

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย

Code: 2005000041

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -