ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมชัย บวรกิตติ, นิตยา จันทร์เรือง มหาผล

ชื่อเรื่อง/Title: การเดินทางกับผลกระทบสุขภาพ

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 125. .

รายละเอียด / Details:

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเดินทางนอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้ว 2 ตอน คือ ตอนที่ 1ผลกระทบโดยตรงเกิดจากการเดินทางและตอนที่ 2 เป็นผลกระทบจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ภูมิอากาศ, ลักษณะกายภาพและชีวภาพของภูมิประเทศทางผ่ายและปลายทางคุณภาพที่พักแรม อาหารการกินและเครื่องดื่ม การก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ ตอนทึ่ 3 นี้กล่าวถึงปัจจัยที่อาจช่วยส่งเสริมผลกระทบให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น อันได้แก่ สภาพร่างกายและสุขภาพของผู้เดินทาง ซึ่งรวมถึงโรคประจำตัวหรือโรคปัจจุบันที่เป็นก่อนเดินทาง ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพปรกติไร้โรคหรือไร้ความพิการ ย่อมมีความทนทานและมีภูมิต้านทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพทั้งประเภทกายภาพและชีวภาพ

Keywords: การเดินทาง, สุขภาพ, โรคประจำตัว, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Code: 20050000415

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2548

Download: