ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล, พิมอำไพ คงแดง, มณี เขม้นเขตรการ, จิรพรรณ บุญสูง, สุดใจ นันตารัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้ยาเสพติดและสารระเหยในเขตภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2527-2544

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 121-122. .

รายละเอียด / Details:

สารเสพติดเป็นภัยคุกคามประเทศไทย การป้องกัน และแก้ไขสัมฤทธิผลเพียงระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพราะขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพปัญหา จึงไรวบรวมข้อมูลผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดและการตรวจวัตถุของกลางเพื่อตรวจหาสารระเหยตามความประสงค์ของหน่วยงานควบคุม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2544 พบว่า จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับและสามารถจำแนกการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะแรก (พ.ศ. 2527- ถึง พ.ศ. 2534) เป็นยุคของการแพร่ระบาดของเฮโรอีน ผู้เสพมักเป็นประชาชนทั่วไปหรือชาวไทยภูเขา และเริ่มตระหนักถึงอันตรายของสารระเหย เมื่อประกาศใช้พระราชกำหนดสารระเหย พ.ศ. 2533 ทำให้มีการนำส่งตัวอย่างของกลางเพื่อตรวจหาสารระเหยบ้างแต่ไม่มีการส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหากัญชาและเป็นยุคที่ยังไม่มีชุดทดสอบมาใช้ จึงทำให้อัตราของการตรวจยืนยันพบสารเสพติดค่อนข้างต่ำ ยุคที่สอง (พ.ศ. 2535-2544) มีการแพร่ระบาดของแอมเฟตามีนในระยะแรก แล้วเปลี่ยนเป็นเมทแอมเฟตามีน ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน และกลุ่มผู้เสพก็เปลี่ยนจากพนักงานขับรถเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ใช้แรงงาน มีการนำส่งวัตถุของกลางที่เป็นกาวเพื่อตรวจโทลูอีน และเริ่มมีการนำส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหากัญชาบ้างเล็กน้อย ในช่วงนี้มีการนำชุดทดสอบมาใช้กันอย่างกว้างขวาง จึงพบสารเสพติดในอัตราสูงขึ้นเมื่อตรวจยืนยัน จะเห็นได้ว่า แม้การตรวจทางห้องปฏิบัติการนี้จะเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานควบคุม จึงมีการเร่งรัดบางเรื่อง แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นว่า ยาเสพติดมีพลวัตสูงทั้งในด้านของตัวสารเสพติดและกลุ่มผู้เสพ ดังนั้น หากกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสารเสพติดในร่างกายวิธีการนำส่งตัวอย่างชัดเจน ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบชนิดสารเสพติดในปัสสาวะทั่วประเทศ และมีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลจากห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Keywords: สารเสพติด, สารระเหย, มาตรฐานห้องปฏิบัติการ, ภาคเหนือตอนบน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Code: 20050000416

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2548

Download: