ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บูรณี แก้วสถิต

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่ครอบครัวคุณภาพ

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ, ครั้งที่ 4, เรื่องสุขภาพจิตกับภัยพิบัติ, วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 38.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพแก่คู่สามีภรรยา ให้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ และระยะคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ และสามีที่เข้ามารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 และยินดีเข้าร่วมโครงการจำนวน 44 คู่ ดำเนินการวิจัยระหว่างปีงบประมาณ 2546-2547 โดยเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีอายุครรภ์ครบ 36 สัปดาห์ จะได้เข้าเยี่ยมชมห้องคลอด (Labor tour) และได้รับความรู้เรื่องการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บทบาทการเป็นสามีและบิดา และการส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยการเล่านิทาน หลังจากนั้น ติดตามประเมินพฤติกรรมด้านบทบาทของสามีก่อนคลอดและขณะคลอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ Paired-t test ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของสามีก่อนและหลังใช้ให้ความรู้ขณะเยี่ยมชมห้องคลอด ผลการศึกษา พบว่าภายหลังการให้ความรู้ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของสามีด้านบทบาทของสามีสูงขึ้นกว่าก่อนการให้ความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P‹0.05 จากผลการศึกษา ดังกล่าว ควรนำรูปแบบการเตรียมความพร้อมของสามีภรรยาไปใช้เป็นงานประจำ เพื่อพัฒนาครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณภาพต่อไป

Keywords: ครอบครัว, คุณภาพ, ตั้งครรภ์, พฤติกรรม, ครอบครัว, ชีวิตคู่, สมรส, การส่งเสริมสุขภาพ, ความสุข, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย

Code: 2005000042

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -