ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ประเทือง พิมพ์โพธิ์, ปรานี มาทำมา

ชื่อเรื่อง/Title: รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชนกรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 101-102.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสภาพของชุมชนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ และศึกษารูปแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด จากการร่วมกันคิดของกลุ่มผู้นำชุมชน โยใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543-28 กุมภาพันธ์ 2545 ผลการวิจัยพบว่า ก่อนดำเนินโครงการ เมื่อประชาชนมีปัญหาจะขาดการรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พูดคุยปัญหาแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้ทราบลักษณะปัญหาที่คล้ายกัน และร่วมกันคิดรูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชน โดยดำเนินงานภายใต้การตัดสินใจและความต้องการของชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่น ประชาชนสามารถคิดเอง ทำเอง มีอิสระ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน ผลกระทบเชิงพัฒนา (ชุมชนเข้มแข็ง) คือ ปัญหายาเสพติดลดลง เกิดความสามัคคีในชุมชน ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมองปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของส่วนรวม กลุ่มเยาวชนกับผู้ใหญ่ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มในชุมชน ซึ่งถือเป็นพลวัตรของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และองค์กรท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายองค์กรประชาชนให้เข้มแข็ง

Keywords: การป้องกัน, การเฝ้าระวัง, สารเสพติด, ความร่วมมือ, ผู้นำชุมชน, ยาเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

Code: 20050000421

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2548

Download: