ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรในช่วงเปลี่ยนผ่านของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลเสนา

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 97-98.

รายละเอียด / Details:

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน ใช้รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว สำหรับบริการผู้ป่วยนอก และกำหนดเพดานงบประมาณสำหรับบริการผู้ป่วยใน ให้เครือข่ายสถานบริการสุขภาพตามนำหนักสัมพัทธ์ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ก่อผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลของรัฐ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ระหว่างปี 2542-2545 และการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงพยาบาลเสนา พบว่า รายรับเงินนอกงบประมาณค่อนข้างคงที่เป็นมูลค่า 65-70 ล้านบาทต่อปี รายจ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นเงินระหว่าง 57-86 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 26-51 เงินบำรุงคงเหลือลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 33 ล้านบาท เหลือ 7.8 ล้านบาท โดยมีวัสดุคงคลังเพิ่มจาก 7 ล้านบาทเป็น 9 ล้านบาท และหนี้สินเพิ่มจาก 6 ล้านบาท เป็น 8 ล้านบาท งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่ได้รับจัดสรรในปี 2545 มูลค่า 9 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณเดิมมาก รายรับเงินนอกงบประมาณมากกว่าครึ่งได้จากกองทุนสวัสดิการข้าราชการ มูลค่า 38 ล้านบาท หนึ่งในห้าได้จากประชาชนจ่ายเอง เป็นเงิน 11 ล้านบาท จากกองทุนบัตรสุขภาพ 14 ล้านบาท และจากกองทุนประกันสังคม 10 ล้านบาท ในด้านรายจ่ายอัตราส่วนรายจ่าย ค่าแรงต่อค่าวัสดุเป็น 1.5:1 โดยที่ร้อยละ 40 เป็นค่าแรงที่ควบคุมได้ยาก และค่าแรงที่ควบคุมได้เพิ่มเป็นร้อยละ 20 ค่ายาและเวชภัณฑ์เป็นรายจ่ายค่าวัสดุที่สูงที่สุด ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก 265 บาทต่อครั้ง ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน 4,780 บาทต่อคน อัตราส่วนเงินบำรุงคงเหลือต่อหนี้สิน 0.9 อัตราส่วนเงินบำรุงพึงได้ต่อหนี้สิน 2.1 และอัตราส่วนรายรับทั้งหมดต่อค่าแรง 1.6 กลยุทธ์การปรับตัวของโรงพยาบาลเสนาควรเน้นการเพิ่มรายได้ โดยปรับระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจ่าย จัดระบบการเรียกเก็บหนี้สิน อีกทั้งเพิ่มความครอบคลุมกลุ่มประกันสังคม และประกันสุขภาพ ลดรายจ่ายโดยการควบคุมต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ เช่น การใช้ยาตามแนวทางเวชปฏิบัติ และระบบประเมินการใช้ยา เน้นการบำรุงรักษา ประเมินการใช้และศูนย์รวมการใช้ครุภัณฑ์การแพทย์ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ

Keywords: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, การวิเคราะห์ทางการเงิน, กองทุนสวัสดิการข้าราชการ, กองทุนประกันสุขภาพ, ต้นทุนบริการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Code: 20050000422

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2548

Download: